McPhail, J. B.

Fatal Quarrel On Plantation of J. B. McPhail

C.C.